Autoala

 

Autoalan ja valtion välinen green deal -ilmastosopimus

Marraskuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry:n kanssa vapaaehtoisen green deal -ilmastosopimuksen, jolla tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimukseen pääset tutustumaan tarkemmin oheisen linkin kautta >> 

Sopimuksessa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Autoalan ilmastosopimus perustuu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöjä tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on: 

 1. vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa
 2. lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa
 3. edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
 4. alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa.

Lisäksi sopimuskauden aikana selvitetään mahdollisuutta valmistella ja sisällyttää sopimukseen myös uusien kuorma- ja linja-autojen päästöjen vähentämistä koskevat tavoitearvot, kun EU-lainsäädännön mukainen hiilidioksidipäästöjen monitorointi käynnistyy niiden osalta vaiheittain vuodesta 2019 alkaen.

Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet monipuolisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistykset:

 • kannustavat ja opastavat jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen
 • edistävät sopimuksen teemoihin liittyvää kuluttajaviestintää ja tuottavat yhteistä kuluttajaviestintään soveltuvaa materiaalia autojen energiatehokkuuden parantamisesta, vähäpäästöisyyden edistämisestä, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä velvollisuudesta toimittaa käytöstä poistetut autot viralliseen kierrätysjärjestelmään
 • edistävät yritysten ja julkisen sektorin autohankintoihin suunnattua viestintämateriaalia autojen energiatehokkuuden parantamisesta, vähäpäästöisyyden edistämisestä, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • tukevat autoalan neuvonta-, viestintä- ja valistuskampanjoita autokannan uusiutumiseksi, vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämiseksi ja korkeaseosbiopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymiseksi
 • tekevät sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä taustaselvityksiä, jotka osaltaan tukevat päästöjen vähentämistoimien kohdentamista
 • valmistelevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä autoalaa koskevia toimenpiteitä ja viestivät niistä aktiivisesti jäsenyrityksilleen, ministeriöille ja sidosryhmilleen
 • raportoivat tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista ministeriöille
 • osallistuvat tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen ministeriöiden kanssa.


Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriöt toimialansa puitteissa:

 • edistävät käytettävissään olevin keinoin erilaisia autokannan nuorentamiseen tähtääviä toimenpiteitä (esimerkiksi romutuspalkkio- tai muut vastaavat kampanjat tai muut taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimet)
 • edistävät käytettävissään olevin keinoin vähäpäästöisten autojen ja korkeaseosbiopolttoaineita ja muita vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen yleistymiseen liittyviä toimenpiteitä (esimerkiksi erilaisiin hankintakannusteisiin tai muuhun taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet, vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraa koskevien tietojen ylläpitäminen ja koostaminen)
 • selvittävät ja pyrkivät toteuttamaan toimia, jotka edistävät vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien esittely- ja sijaisautojen yleistymistä autoliikkeissä
 • osallistuvat kuluttaja- ja yritysviestintää koskevan materiaalin tuottamiseen sekä informaatio-ohjaukseen
 • edistävät uuden ja vähäpäästöisen kaluston käyttöä julkisella sektorilla hankintoja koskevaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä kehittämällä
 • osallistuvat mahdollisuuksien mukaan päästövähennystoimien kohdentamista koskevien taustaselvitysten toteuttamiseen
 • sitoutuvat seuraamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Yritykset voivat valita toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

Sopimuksessa on määritelty ylätason toimenpiteet yrityksille. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä esitellään valittavissa olevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet.

Yritykset voivat valita seuraavista toimenpiteistä toimintaansa sopivimmat vaihtoehdot:

 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta, sähköautojen latausverkostosta ja latauspaikkojen kiinteistökohtaisista toteutusvaihtoehdoista
 • auton hiilidioksiditasetta koskevan laskelman sisällyttäminen osaksi autosta tehtävää tarjousta ja yritysasiakkaille tehtävää autoetulaskelmaa
 • informaation jakaminen romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmästä
 • vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen pitäminen esittelyautoina ja huollon sijaisautoina
 • sähköautoille varattujen latauspaikkojen rakentaminen yrityksen omiin toimitiloihin
 • vaihtoehtoisten käyttövoimien oheispalvelujen ja tarvikkeiden paketointi (esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille sähköauton kotilatauspisteitä tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kuukausisopimuksia)
 • romutuspalkkiokampanjoihin tai vastaaviin kampanjoihin osallistuminen
 • muut omaehtoiset vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämistoimet.

Sopimukseen voi tehdä sitoumuksia Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet autoalan green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin pääset mukaan autoalan ja valtion väliseen ilmastosopimukseen. Tästä näet listan autoalan Green Dealin toimenpiteistä ja mittareista.

Mikäli haluat pohtia sitoumustanne ensin paperilla, saat tästä ladattua sitoumuslomakkeen. Muista kuitenkin tehdä sitoumus myös tietojärjestelmään, sillä vasta sivustolla julkisena näkyvä sitoumus tuo mukaan sopimukseen. 

 

Kysyttävää sitoumuksen tekemisestä?

Hanna Kalenoja
Liikenteen erityisasiantuntija
Tieliikenteen Tietokeskus
+358 50 5344 750

hanna.kalenoja@aut.fi


Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi