Päästötön työmaa

Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimus

 

Syyskuussa 2020 ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että mukana olevien kuntien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksen mukaisiin työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja vaiheittain kuljetusten päästöt. Sopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun asti ja se on ensimmäinen green deal -sopimus, joka on allekirjoitettu julkisen sektorin kesken kestävien hankintojen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO). Sopimukseen pääset tutustumaan tarkemmin tästä >>

OHJEET SITOUMUKSEN TEKEMISEKSI >>

Sopimus on konkreettinen toimi Suomen taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi ja kohti valtion ja kuntien omia hiilineutraalisuustavoitteita. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kunnilla on osittain vielä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Niiden saavuttaminen vaatii nopeita ja merkittäviä toimia kaikilta sektoreilta. Julkisen sektorin toteuttamilla ja hankkimilla työmailla eri tyyppisiä päästöjä syntyy useista lähteistä. Keskeisiä päästölähteitä ovat esimerkiksi rakennusten lämmitys, betonin kuivatus, työkoneet sekä kuljetukset työmaille, työmailta ja työmaa-alueilla. Esimerkiksi työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia koko taakanjakosektorin eli päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Työmaista aiheutuu myös esimerkiksi haitallisia paikallispäästöjä sekä moottorimelua.

Päästöjä voidaan vähentää useilla eri tavoilla. Työmaiden lämmityksessä fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuslämmittimiä voidaan korvata kaukolämmöllä tai uusiutuvin energialähtein tuotetulla sähköllä ja käytettäviksi työkoneiksi voidaan hankkia vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Päästöjä voidaan vähentää myös kouluttamalla henkilöstöä, ottamalla käyttöön energiatehokkaampia työtapoja, asentamalla erilaisia lisäratkaisuja jo olemassa olevaan konekantaan, tai ottamalla käyttöön muita uusia ratkaisuja tai toimintamalleja. Eri päästölähteistä erityisesti työkoneiden päästöt ovat monella tapaa vaikeimmin vähennettäviä ja hallittavia, sillä käytettävät koneet ovat pitkäikäisiä ja fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien koneiden saatavuus on osittain heikkoa. Pitkällä aikajänteellä vaihtoehtoiset ratkaisut yhdessä toimintatapamuutosten kanssa voivat kuitenkin mahdollistaa jopa lähes päästöttömät työmaat.

Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen työmailla syntyvistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja samalla luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajemmaksi käyttöönottamiseksi.

Viime vuosina usea hankintayksikkö on alkanut etsiä uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja työmaiden ja erityisesti työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Teema on nostettu esille muun muassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY -hanke), jossa keskitytään muun muassa työmaiden, sataman yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen. Tätä tehdään muun muassa luomalla päästötön työmaa -konseptia sekä pilotoimalla tapoja työmaalla syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

Sopimus luo mukana oleville toimijoille pitkäjänteiset yhteiset tavoitteet ja tiekartan niiden saavuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on vähentää hankintayksikköjen työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti julkisten hankintojen avulla.  Sopimus sisältää useita lyhyemmän aikavälin tavoitteita. Pidemmän aikavälin tavoitteet ovat:

Vuoden 2025 loppuun mennessä:

  • hankintayksikön työmaat ovat fossiilivapaita.
  • hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä kuljetuksissa käytettävistä ajoneuvoista 100 % toimii fossiilivapailla polttoaineilla, joista lisäksi vähintään 20 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

Vuoden 2030 loppuun mennessä:

  • hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä kuljetuksissa ja kuljetuksissa työmaille ja työmailta käytettävistä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoaineilla, joista lisäksi vähintään 50 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

Jatkotyössä toimijoiden yhteisten toimintatapojen kehittäminen on tärkeässä asemassa. Sopimukseen voivat liittyä kaupungit, kunnat, virastot tai muut julkisen sektorin hankintaorganisaatiot (hankintayksiköt). Hankintayksiköille on suunnattu joukko pakollisia ja vapaaehtoisia toimenpiteitä. Sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisen päästöttömän työmaan toimintamallin sekä sopimuksen seurantajärjestelmän ja hankintakriteerit, joita sovelletaan niiden työmailla. Yhteisillä hankintakriteereillä ja seurantajärjestelmällä varmistetaan sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen. Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä toimialojen edustajien kanssa. Lisäksi hankintayksiköt muun muassa kehittävät tehokkaampia valvontatapoja, käyvät markkinavuoropuhelua uusien ratkaisujen ja toimintamallien kartoittamiseksi, ja ovat mukana kehittämässä yhteistä työkalua päästölaskentaan.

Ympäristöministeriö ja KEINO-osaamiskeskus hankintayksiköiden tukena ja kannustamassa uusia toimijoita lähtemään mukaan työhön

Ympäristöministeriö selvittää ja edistää työmaiden päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja ohjauskeinoja. Ministeriö käynnistää ja koordinoi KEINO-osaamiskeskuksen kautta yhteisten hankintakriteereiden ja seurantajärjestelmän kehittämisen ja jatkokehittämisen osaksi yhteistä päästötön työmaa -konseptia, sekä tarjoaa KEINO-osaamiskeskuksen kautta asiantuntijatukea yhteiseen päästötön työmaa -konseptiin liittyvän koulutuksen valmisteluun. Ministeriö vastaa myös muun muassa sopimuksen toimeenpanon seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa kehitetyistä ja tunnistetuista parhaista käytännöistä ja kannustaa julkisen sektorin toimijoita liittymään laajalla rintamalla mukaan sopimukseen. Mikä tahansa sopimuksen määritelmän mukainen hankintayksikkö voi liittyä sopimukseen. Liittyminen tapahtuu joko allekirjoittamalla sopimus ennen 9.9.2020 tapahtuvaa sopimuksen julkistamista (ensivaiheen allekirjoittajat) tai allekirjoittamalla 9.9.2020 jälkeen erillisen liitteen. Halutessaan liittyä sopimukseen, tulisi hankintayksikön olla yhteydessä KEINO-osaamiskeskuksen yhteyshenkilöön sopiakseen liittymisen yksityiskohdista.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hankintayksiköt tekevät vielä erillisen sitoumuksen Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa. Sitoumus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tehtävän sitoumuksen perustana toimivat sopimuksessa määritellyt tavoitteet ja hankintayksiköiden toimenpiteet, joiden toteuttamiseen hankintayksikkö on sitoutunut green deal -sopimuksen allekirjoittaessaan. Tehtävän sitoumuksen tulee täyttää green deal -sitoumuksille asetetut vaatimukset. Sitoumus on asetettujen vaatimusten mukainen, kun se on laadittu noudattaen sitoumusten tekemiseen liittyvää ohjeistusta. Allekirjoittaessaan sopimuksen ja tehdessään sitoumuksensa hankintayksikkö hyväksyy samalla yhteiskuntasitoumuksen periaatteet. KEINO-osaamiskeskus hyväksyy vielä erikseen tehdyt sitoumukset, jotta ne ovat ohjeistuksen mukaiset.

Sitoumukset tehdään Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin sitoudut päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimukseen >>

Tästä näet listan sopimuksen toimenpiteistä ja mittareista >>

Kysyttävää sopimuksesta, sopimuksen toimeenpanosta tai sitoumuksen tekemisestä?

Taneli Varis
Asiantuntija
Motiva
taneli.varis@motiva.fi
+358 50 576 0769

Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi