Jäteveden puhdistamisen green deal

(kuva. Jyväskylän Seudun Puhdistamo J. Wihinen)
 

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus

Lokakuussa 2021 ympäristöministeriö ja vesihuoltoalan puolesta Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Suomen Kuntaliitto ry julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseksi.
 

Sopimuksen valtakunnalliset tavoitteet

 • vuoden 2027 loppuun mennessä yli 10 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoilla 90 % kaikkien kyseisen kokoluokan puhdistamoiden kokonaisuutena tarkasteltavista velvoitetarkkailujen yhteydessä ilmoitettavista tuloksista on kyseisten puhdistamoiden ympäristöluvissa kyseisille tarkkailtaville tuloksille asetettuja raja-arvoja parempia. 2 000-10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla vastaava tavoite on 80 %
 • vuoden 2027 loppuun mennessä alittaa vähintään 2 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien lupamääräysten raja-arvojen laskennallisesti sallima kokonaiskuormitus vesistöön: kaikkien laskennassa olevien jätevedenpuhdistamoiden yhteenlaskettu todellinen vuosittainen biologinen hapenkulutus on enintään 2 600, fosforikuorma 100, ammoniumtyppikuorma 400 ja typpikuorma 2 800 tonnia
 • hentää vähintään 100 asukasvastineluvun, mutta pienempien kuin 2 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoiden käsittelemistä yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Tälle ei kuitenkaan ole asetettu määrällisiä tavoitteita.


Sopimus koskee ympäristöluvanvaraisia jätevedenpuhdistamoja, eli niitä jätevedenpuhdistamoja, jotka käsittelevät asukasvastineluvultaan vähintään 100 asukkaan jätevesiä. Määrälliset tavoitteet on kuitenkin asetettu vain kaikille yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä oleville vähintään 2 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoille, joiden osalta tavoitteiden toteutumista myös seurataan. Asukasvastineluku on biologisesti hajoavien epäpuhtauksien mittayksikkö, joka vastaa yhden henkilön vuorokaudessa tuottamaa keskimääräistä kuormitusta.

Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun asti, jonka jälkeen se on voimassa ilman eri sopimusta aina vesienhoitokausi (6 vuotta) kerrallaan, kunnes toisin sovitaan. Tutustu sopimuksen sisältöön >>


Ohjeet sitoumuksen tekemiseksi >>

Toimenpiteet ja mittarit >>
 

Sopimus tukee alan kehitystä vapaaehtoisin toimin

Vapaaehtoisella sopimisella on suuri merkitys vesiensuojelussa: se kehittää joustavasti puhdistamoiden toimintaa ympäristölupamääräysten vaatimuksia korkeammalle tasolle ja edistää näin vesiensuojelua. Kun vuonna 2006 hyväksytyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” todettiin, että toimialan kanssa yhteisesti sopien kehitetään ja otetaan käyttöön lupamenettelyä täydentämään vapaaehtoisia toimia jätevesikuormituksen vähentämiseksi, solmivat sopimusosapuolet vuonna 2012 suositussopimuksen yhdyskuntajätevesien pintavesiä rehevöittävän ravinnekuormituksen vapaaehtoisesta vähentämisestä. Nyt allekirjoitettu green deal -sopimus jatkaa tätä työtä ja lisää entisestään puhdistamoiden ympäristötavoitteiden ja niitä toteuttavien toimien kunnianhimon tasoa.

Jätevedenpuhdistamoilla on suuri merkitys vesiensuojelussa. Suomessa on lähes 400 yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta. Noin 85 prosenttia maamme asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen piirissä. Yhdyskuntajätevesien merkittävimmät ympäristön kuormittajat ovat orgaanisen aineen aiheuttama hapenkulutus, kiintoaine, fosfori ja typpi. Niitä poistetaan puhdistamoilla ympäristöluvissa asetettujen määräysten mukaisesti, jolloin niistä ei pitäisi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista.


Sopimus tarjoaa konkreettiset toimenpiteet yhdyskuntajätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseksi

Avainasemassa ovat vesihuoltolaitokset ja jätevedenpuhdistamot, jotka tekevät vapaaehtoisen sitoumuksen toteuttaakseen toimia, jotka edistävät valtakunnallisten määrällisten tavoitteiden saavuttamista tai vähentävät edelleen yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Toimijan tulee sitoutua vähintään neljän (4) niitä koskevan toimenpiteen toteuttamiseen.

Vesihuoltolaitos tai erillisenä organisaationa toimiva jätevedenpuhdistamo voi:

 • asettaa toiminnalleen omia tavoitteita yhdyskuntien jätevesien käsittelemisestä ympäristöön aiheutuvan ravinteiden kuormituksen vähentämiseksi (sitoumusten raportoinnissa ei seurata mahdollisia määrällisiä tavoitteita, vaan toimenpidettä seurataan mittarilla toteutunut/ei toteutunut)
 • asettaa toiminnalleen omia tavoitteita yhdyskuntien jätevesien käsittelemisestä ympäristöön aiheutuvan haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseksi (sitoumusten raportoinnissa ei seurata mahdollisia määrällisiä tavoitteita, vaan toimenpidettä seurataan mittarilla toteutunut/ei toteutunut)
 • kehittää omaa toimintaansa ravinteiden poiston tehostamiseksi
 • kehittää omaa toimintaansa ravinteiden kierrättämisen tehostamiseksi
 • vähentää päästöjään verkostojen hallintaan, saneeraukseen, vuotovesiin ja ylivuotoihin keskittyvillä hankkeilla
 • kehittää omaa toimintaansa viemäriylivuotojen vähentämiseksi
 • edistää omalla toiminnallaan riskien hallintaa ja uusien hyvien käytäntöjen käyttöönottoa organisaatiossaan ja jakamista toimialalla
 • tuottaa ja jakaa uutta tietoa haitallisten aineiden esiintymisestä jätevesissä, haitallisten aineiden päästölähteistä jätevesiin sekä haitallisten aineiden käytön vähentämisestä päästölähteellä
 • lisää tietoisuutta haitallisten aineiden käytöstä viemäröintialueella esimerkiksi tiedotuskampanjoilla
 • kehittää hulevesien hallinnan käytäntöjä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Lisäksi toimijat voivat toteuttaa muita toimenpiteitä yhdyskuntajätevesistä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseksi.
 

Ympäristöministeriö ja yhdistykset asettavat yhdessä toiminnalle yhteiset raamit ja kannustavat toimijoita lähtemään mukaan

Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys kannustavat jäseniään, kuntia, vesihuoltolaitoksia ja jätevedenpuhdistamoita tekemään omat sitoumuksensa sopimukseen. Ympäristöministeriö ja yhdistykset asettavat yhteistyössä yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevia tavoitteita, tunnistavat olennaiset kehityskohteet ja linjaavat strategisia tavoitteita vesihuoltolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi ne edistävät vesiensuojelun kehittämishankkeita ja muita toimia, joilla tuetaan sopimuksen tavoitteita. Lisäksi ministeriö muun muassa tiedottaa lupa- ja valvontaviranomaisia sekä vesienhoidon suunnittelijoita sopimuksesta. Yhdistykset osallistuvat yhdessä ministeriön kanssa tarvittaessa toimenpiteiden päivittämiseen ja lisätoimenpiteiden suunnitteluun sekä sopimuksen jatkokehitykseen. Ministeriö laatii yhteenvedot toimenpiteistä ja tuloksista sekä arvioi tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen vaikuttavuutta.

Vesihuoltolaitos tai jätevedenpuhdistamo voi sitoutua tähän sopimukseen edellyttäen, että sen tekemä sitoumus täyttää green deal -sitoumuksille asetetut vaatimukset. Sitoumus on asetettujen vaatimusten mukainen, kun se on laadittu noudattaen erillistä sitoumusten tekemiseen liittyvää ja sitoumuslomakkeella esitettyä ohjeistusta. Tehdessään sitoumuksen vesihuoltolaitos tai erillisenä organisaationa toimiva jätevedenpuhdistamo hyväksyy samalla sopimuksen sisällön ja yhteiskuntasitoumuksen periaatteet. Ministeriö hyväksyy vielä erikseen tehdyt sitoumukset, jotta ne ovat ohjeistuksen mukaiset.

Sitoumukset tehdään Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin sitoudut yhdyskuntajäteveden green deal -sopimukseen >>

Luotuasi oman ja organisaatiosi profiilin ja tehtyäsi sitoumuksenne yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimukseen, näet tekemäsi sitoumuksen profiilissasi Omat sitoumukset -välilehdeltä ja pääset tarvittaessa muokkaamaan sitä. Tätä kautta tapahtuu myös sitoumuksen tulosten (julkiset tiedot) vuosittainen raportointi.

 

Kysyttävää sopimuksesta, sopimuksen toimeenpanosta tai sitoumuksen tekemisestä?


Ympäristöministeriö
Ari Kangas
Neuvotteleva virkamies
+358 2952 50340
ari.kangas@gov.fi

Suomen Kuntaliitto ry
Tuulia Innala
Erityisasiantuntija
+358 40 572 2120
tuulia.innala@kuntaliitto.fi

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Paula Lindell
Vesiasiain päällikkö
+358 9 8689 0121
paula.lindell@vvy.fi

Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi