Muovisten annospakkausten green deal


Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus


Ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry allekirjoittivat maaliskuussa 2022 green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta.

Green deal -sopimuksen taustalla on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvät EU-direktiivi. Sen tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta.
 

Ajankohtaista green deal -sopimuksesta

Kertakäyttöisten muovisten annospakkausten sopimuksen toimenpiteiden mittareihin on lisätty (18.9.2023) mahdollisuus ennen sitoumusta tehtyjen toimenpiteiden hyväksi lukemista soveltuvin osin. LUE LISÄÄ

Sivulle on tuotu usein kysytyt kysymykset muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämisen green deal -sitoumksesta. LUE LISÄÄ

Direktiivin mukaan jäsenmaiden on asetettava kunnianhimoiset ja pysyvät tavoitteet vähentää muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tietyntyyppisten elintarvikepakkausten käyttöä vuoteen 2026 mennessä verrattuna vuoden 2022 tasoon. Kukin jäsenvaltio saa itse päättää, miten se aikoo saavuttaa nämä tavoitteet ja kuinka se seuraa edistymistään niiden saavuttamiseksi.

Green deal -sopimus on keino löytää tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan uusien kulutusta vähentävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja syntymistä.


Green deal –sopimukseen kuuluvat kertakäyttöiset annospakkaukset
 

Green deal -sopimus koskee kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja pakkauksia, joihin pakataan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäviksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna suoraan pakkauksestaan ilman lisävalmistusta, kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä (vihannesten ja hedelmien peseminen, kuoriminen tai paloitteleminen ei ole lisävalmistusta).

Kyseisiin juomamukeihin ja elintarvikepakkauksiin pakattavat ruoka- ja juoma-annokset ovat kooltaan tarkoitettu pääsääntöisesti yhden hengen kerralla syötäviksi tai juotaviksi. Juomamukien ja elintarvikepakkausten kannet ovat oleellinen osa pakkausta ja niin ikään kulutuksen vähentämisen piirissä. Vähennettäviä tuotteita ovat esimerkiksi kartonkiset juomamukit, jotka on päällystetty muovipinnoitteella, muovia sisältävät kirsikkatomaattipakkaukset, kolmiovoileipäpakkaukset ja yksittäin myytävät jugurtti- ja rahkapurkit sekä muoviset pakkaukset, joihin pakataan kauppojen palvelutiskillä salaatteja tai ravintoloissa mukaan otettavia-annoksia. Myös loppuasiakkaille tyhjinä myytävät juomamukit ovat kulutuksen vähentämisen piirissä.

Muovilla tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ja komission 7.6.2021 julkaisemissa suuntaviivoissa täsmennettyä materiaalia.

 

Green deal -sopimuksen tavoitteet
 

Sopimuksen tavoitteena on

  • ensisijaisesti vähentää kokonaan tai osittain muovista valmistettujen kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kappalemääräistä kulutusta kunnianhimoisesti ja pysyvästi ja
  • toissijaisesti tukea yhä vahvempaa kehitystä kohti käytetyn muovin määrän vähentämistä käytössä olevissa kokonaan tai osittain muovista valmistetuissa kertakäyttöisissä juomamukeissa ja tietyissä elintarvikepakkauksissa.

Näin vähennetään muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten (yhdessä annospakkaukset) kulutuksesta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Sopimukselle asetetaan vuonna 2023 vuosille 2024-2026 kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet Suomessa markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin tonnimäärän vähentämiseksi. Tavoitteet asetetaan suhteessa vuoden 2022 lähtötasoon. Sopimuksessa asetetaan muovin tonnimäärän vähentämistavoitteet erikseen kokonaan muovista valmistetuille ja osittain muovista valmistetuille kertakäyttöisille (tietyille) elintarvikepakkauksille kansineen ja juomamukeille kansineen.


Asetettavien tavoitteiden taso määräytyy siten, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen kunnianhimoiseen ja pysyvään kappalemääräiseen vähenemiseen. Lisäksi tavoitteena on, ettei vuoden 2026 loppuun mennessä osittain muovista valmistettujen juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten sisältämän muun materiaalin kokonaistonnimäärä kasva vuoden 2022 tasosta. Tavoitteita ei voida saavuttaa vain vähentämällä muovin osuutta tuotteissa. Lisäksi tarvitaan korvaavia tuotteita, jotka eivät sisällä muovia. Näin ohjataan kehitystä kohti tuotteiden kappalemääräistä vähentämistä.

Vaikka määrälliset tavoitteet asetetaan direktiivin edellyttämällä tavalla verrattuna vuoden 2022 tasoon, toimet yrityksissä voidaan aloittaa heti ja ne huomioidaan määrällisiä tavoitteita määriteltäessä, mikäli voidaan luotettavasti osoittaa vuonna 2022 tehtyjen toimien vaikuttaneen merkittävällä tavalla kyseisenä vuonna markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin määrään. Tässä ollaan vahvasti riippuvaisia sitoumussivuston kautta yrityksiltä kerättävien tietojen laadusta ja laajuudesta. Green deal -sitoumuksen laatineita yrityksiä kannustetaan raportoimaan saavutettuja kappale-/tonnimäärävähenemiä ei julkisena tietona aina kuin mahdollista. Tämä tieto tulee ainoastaan Motivan, ministeriön ja sopimuksen allekirjoittaneiden yhdistysten käyttöön. Määristä muodostetaan yhteenvetotietoa, josta ei ole tunnistettavissa yksittäisen toimijan tietoja.

Green deal -sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun asti.


Yritykset liittyvät green dealiin laatimalla sitoumuksen
 

Yksittäinen yritys voi valita joustavasti toimensa kulutuksen vähentämiseksi, kun se liittyy sopimukseen omalla sitoumuksellaan. Toimialoilla kuitenkin varmistetaan, että tarpeeksi moni yritys esimerkiksi korvaa muovisia kertakäyttömukeja tai -pakkauksia helposti kierrätettävillä uudelleenkäytettävillä juomamukeilla tai elintarvikepakkauksilla, uudelleenkäytettävillä astioilla tai helposti kierrätettävillä muovia sisältämättömillä kertakäyttöisillä vaihtoehdoilla. Muovisten kertakäyttömukien ja -pakkausten käytöstä voidaan myös periä kuluttajilta erillinen maksu.


Käytössä olevissa muovisissa kertakäyttöisissä juomamukeissa ja elintarvikepakkauksissa vähennetään käytetyn muovin määrää hyödyntämällä toiminnassa helposti kierrätettäviä vähän muovia sisältäviä kertakäyttöisiä annospakkauksia, joissa muovia on korvattu muilla materiaaleilla ja/tai keventämällä toiminnassa käytettäviä muovisia kertakäyttöisiä juomamukeja ja elintarvikepakkauksia.

Vähän muovia sisältävien kertakäyttöisten juomamukien ja elintarvikepakkausten muovipitoisuus saa olla enintään kymmenen prosenttia (10 %) pakkausten valmistuksessa käytettävien materiaalien painosta laskettuna. Helposti kierrätettävällä viitataan tilanteeseen, jossa kertakäyttöiselle annospakkaukselle on olemassa oleva järjestelmä pakkauksen keräämiseksi, lajittelemiseksi ja kierrättämiseksi, jonka on todettu toimivan käytännössä ja laajassa mittakaavassa tai, jossa uudelleenkäytettävälle annospakkaukselle on olemassa tai helposti kehitettävissä toimintamalli tai järjestelmä pakkauksen keräämiseksi, lajittelemiseksi ja kierrättämiseksi. Helposti kierrätettävällä ei viitata siihen, onko pakkaus teknisiltä ominaisuuksiltaan kierrätettävä.

  • Elintarviketeollisuuden, ravintola- ja kahvila-alan ja päivittäistavarakaupan toimijat sitoutuvat toteuttamaan vähintään viisi toimenpidettä niille tarjolla olevista vaihtoehdoista.
  • Pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistajat ja pakkausten maahantuojat ja myyjät sitoutuvat toteuttamaan kaikki niille tarjolla olevat toimenpiteet (kaksi toimenpidettä).

Mikä tahansa sopimuksen tavoitteiden edistämisen kannalta oleellinen yritys tai muu yhteisö voi sitoutua sopimukseen edellyttäen, että sen tekemä sitoumus täyttää green deal -sitoumuksille asetetut vaatimukset. Sitoumus on asetettujen vaatimusten mukainen, kun se on laadittu noudattaen erillistä sitoumusten tekemiseen liittyvää ohjeistusta ja sitoumuslomakkeella esitettyä ohjeistusta. Tehdessään sitoumuksen yritys tai muu yhteisö hyväksyy samalla Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevan green deal -sopimuksen sisällön ja yhteiskuntasitoumuksen periaatteet. Sitoumuksen tekevän yrityksen tai muun yhteisön ei tarvitse olla sopimusosapuolina olevien yhdistysten jäsen.

Sitoumukset tehdään Sitoumus2050 -verkkopalvelussa Tee sitoumus -välilehdellä.

Sitoumuksen tekevä yritys tai muu yhteisö sitoutuu toimintansa kehittämiseen ja toteutettaviin toimenpiteisiin pääsääntöisesti yritys-/yhteisötasolla (kaikkien sopimuksen näkökulmasta oleellisten Suomessa sijaitsevien/tapahtuvien toimintojensa osalta)
 

Yrityksillä on kaksi vaihtoehtoista polkua sitoumuksen tekemiseksi
 

Polku 1 yrityksille jotka sitoutuvat pelkästään green deal -sopimukseen TAI polku 2 yrityksille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat sekä green deal -sopimukseen että elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen.


Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa ovat mukana elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ravintola-ala.


Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus ja Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus tukevat vahvasti toisiaan, sisältävät toimia pitkälti samoille yrityksille ja yhdessä edistävät kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Yrityksilletarjotaan mahdollisuus yhdistää nämä kaksi kokonaisuutta ja sitoutua helposti niihin molempiin. Vuosittainen raportointi on tässä tapauksessa tuotu yhden sitoumuksen alle.

Polun 1) valitsevat toimijat tekevät yhden sitoumuksen ja polun 2) valitsevat toimijat kaksi erillistä sitoumusta (sitoumus green deal -sopimukseen ja sitoumus elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, molemmat Sitoumus2050.fi -sivustolla).

Kumman tahansa polun yritys valitsee, tulee sen täyttää green deal -sitoumuslomake kaikkien pyydettyjen tietojen osalta. Green deal -sitoumuslomake täytetään molempien polkujen osalta muuten samalla tavalla, paitsi toimenpiteitä sitoumukselle valittaessa.

Polun 1 valitsevat toimijat valitsevat sitoumukselleen tarjolla olevista toimenpiteistä vähintään vähimmäismäärän vaatimusten mukaisesti toimenpiteet, joiden toteuttamiseen se sitoutuu.

Polun 2  valitsevat toimijat valitsevat green deal -sitoumuslomakkeella tarjolla olevan toimenpiteen, jolla ne sitoutuvat valitsemaan varsinaiset (green deal sopimukseen liittyvät) toimenpiteensä täyttäessään elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen sitoumuslomakettaan. Samalla lomakkeella ne valitsevat lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyviä toimia.

Luotuasi oman ja organisaatiosi profiilin ja tehtyäsi sitoumuksenne Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevaan green deal -sopimukseen, näet tekemäsi sitoumuksen profiilissasi Omat sitoumukset -välilehdeltä ja pääset tarvittaessa täydentämään sitä. Tätä kautta tapahtuu myös sitoumuksen tulosten (julkiset tiedot) vuosittainen raportointi.

 

Ympäristöministeriö ja yhdistykset toimijoiden tukena ja kannustamassa uusia yrityksiä lähtemään mukaan vähentämistalkoisiin
 

Ympäristöministeriö vastaa muun muassa sopimuksen toimeenpanoa tukevasta viestinnästä, seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Ministeriö on jo aiemmin rahoittanut sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä tukevan pilotin toteutusta Muovimiljoonarahoituksella. Lisäksi ministeriö tavoitteena on kohdentaa tutkimus- ja kehitysrahoitusta toimialoille

Yhdistykset kannustavat ja opastavat jäsenyrityksiään sitoutumaan sopimukseen tekemällä erillisen sitoumuksen. Yhdistykset kannustavat uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöön ottoon toimialallaan ja kartoittavat hyviä käytäntöjä toimijoille/kuluttajille suunnatun valistuksen toteuttamiseksi, sekä suunnittelevat ja toteuttavat valistustoimenpiteitä ja/tai tukevat jäseniään tuottamalla yhteistä valistusmateriaalia.

Yhdessä ministeriö ja yhdistykset rahoittavat tarpeen mukaan sopimuksen toimeenpanoa tukevien taustaselvitysten toteuttamista. Tarvittaessa sopimusta jatkokehitetään esimerkiksi sisällyttämällä siihen uusia toimia. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä sitoutumaan laajalla rintamalla mukaan sopimukseen.


Toimialoille on asetettu seuraavat tavoitteet marraskuuhun 2023 mennessä:

  1. Elintarviketeollisuus: vähintään 70 % direktiivin artikla 4 soveltamisalan kannalta merkittävimmistä ETL jäsenyrityksistä sitoutuu mukaan sopimukseen
  2. Matkailu- ja ravintolapalvelut: 33 % ravintola- ja kahvila-alan liikevaihdosta on sopimuksen piirissä
  3. Päivittäistavarakauppa: kaikki PTY jäsenyritykset sitoutuvat mukaan sopimukseen (vähittäiskaupan markkinaosuus yli 96 % ja Foodservice-tukkukaupan markkinaosuus noin 50 %
  4. Suomen pakkausyhdistys: kaikki direktiivin artikla 4 soveltamisalan näkökulmasta merkittävät kotimaiset pakkausvalmistajat sitoutuvat mukaan sopimukseen (vähintään 80 % kotimaan valmistuksesta)

 

Kysyttävää sopimuksesta, sopimuksen toimeenpanosta tai sitoumuksen tekemisestä?


Kun teet sitoumuksen pelkästään green deal -sopimukseen

Ympäristöministeriön yhteyshenkilö
Merja Saarnilehto

merja.saarnilehto@gov.fi
puh. +358 295 250 259

Kun teet sitoumuksen sekä green deal -sopimukseen että elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen

Motivan MATSIT HelpDesk
matsit.helpdesk@motiva.fi

Kysyttävää sivuston toiminnasta?
sitoumus2050@motiva.fi

Toimialaliittojen yhteyshenkilöt

Elintarviketeollisuusliitto ry: johtaja Satumaija Levón, 040 752 8537, satumaija.levon@etl.fisatumaija.levon@etl.fi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705, veli-matti.aittoniemi@mara.fi
Päivittäistavarakauppa ry: johtaja Ilkka Nieminen, 050 042 2216, ilkka.nieminen@pty.fi
Suomen Pakkausyhdistys ry: toimitusjohtaja Antro Säilä, 040 589 1891, antro.saila@pakkaus.com