Muovisten annospakkausten green deal


Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus

Ympäristöministeriön, Elintarviketeollisuus ry:n, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Pakkausyhdistys ry:n solmiman sopimuksen tavoitteena on vähentää tiettyjen muovisten kertakäyttöisten elintarvikepakkausten ja juomamukien kulutusta. Vapaaehtoisen sopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksia vähentämällä muoviroskan määrää sekä edistämällä kiertotaloutta. Kukin jäsenvaltio saa itse päättää, miten se aikoo saavuttaa nämä tavoitteet ja kuinka se seuraa edistymistään niiden saavuttamiseksi. Green deal -sopimus on keino löytää tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan uusien kulutusta vähentävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja syntymistä.

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten vähentämiseen on sitoutunut riittävä määrä yrityksiä

Sopimuksen toimialakohtaiset kattavuustavoitteet on saavutettu vuoden 2023 lopussa. Vähintään kaksi kolmasosaa merkittävimmistä Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksistä on sitoutunut mukaan vapaaehtoiseen sopimukseen. Matkailu- ja ravintolapalveluiden ravintola- ja kahvila-alan liikevaihdon yrityksistä vähintään kolmasosa on sitoutunut mukaan. Jokainen Päivittäistavarakaupan jäsenyritys on myös mukana. Lisäksi kaikki Suomen Pakkausyhdistyksen merkittävimmät kotimaiset pakkausvalmistajat ovat sitoutuneet mukaan sopimukseen. Kattavuustavoitteet perustuvat VTT:n tekemään esiselvitykseen eri toimialojen muovituotteiden ympäristövaikutuksista. 

Seuraavaksi työ jatkuu määrällisten tavoitteiden asettamisella

Tänä vuonna yritykset määrittelevät itselleen kunnianhimoiset tavoitteet kyseisten tuotteiden kulutuksen vähentämiselle vuosille 2024-2026. Sopimukselle asetetaan määrälliset tavoitteet Suomessa markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin tonnimäärän vähentämiseksi. Tavoitteet asetetaan suhteessa vuoden 2022 lähtötasoon. Vähentämistavoitteet asetetaan erikseen kokonaan muovista valmistetuille ja osittain muovista valmistetuille kertakäyttöisille (tietyille) elintarvikepakkauksille kansineen ja juomamukeille kansineen. Lisäksi tavoitteena on, ettei osittain muovista valmistettujen juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten sisältämän muun materiaalin kokonaistonnimäärä kasva vuoden 2022 tasosta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Asetettavien tavoitteiden taso määräytyy siten, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen kunnianhimoiseen ja pysyvään kappalemääräiseen vähenemiseen. Tavoitteita ei voida saavuttaa vähentämällä pelkästään muovin osuutta tuotteissa. Lisäksi tarvitaan kulutuksen vähentämistä sekä siirtymistä uudelleenkäytettäviin tai muovittomiin tuotteisiin. 

Miten voin toimijana sitoutua sopimukseen?

  1. Lue usein kysytyt kysymykset koskien kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämisen green deal –sopimuksesta täällä >>
  2. Perehdy sitoumuksen tekemisen toimenpiteisiin, mittareihin täällä >>
  3. Sitoudu ja tule mukaan vähentämään muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutusta! Tee sitoumus ohjeiden mukaisesti. Lue ohje täällä >>
  4. Raportoi vuosittain tuloksista Sitoumus2050 -sivustolle.

Yrityksillä on kaksi vaihtoehtoista polkua sitoumuksen tekemiseksi

Polku 1: Yritykset, jotka sitoutuvat pelkästään green deal -sopimukseen 
Polku 2: Yritykset ja muut yhteisöt , jotka sitoutuvat sekä green deal -sopimukseen että elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen tavoitteena on vähentää elintarvikkeiden tuotannon, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Tähän päästään muun muassa vähentämällä ruokahävikin määrää, minimoimalla tuotantoprosessien hävikkiä, nostamalla kierrätysastetta, ja vähentämällä pakkausmateriaalien ja muovien määrää. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa ovat mukana elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ravintola-ala.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus ja Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus tukevat vahvasti toisiaan. Molemmat sisältävät toimia pitkälti samoille yrityksille ja yhdessä edistävät kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Polussa 2 yrityksille tarjotaan mahdollisuus yhdistää nämä kaksi kokonaisuutta ja sitoutua helposti niihin molempiin. Vuosittainen raportointi on tässä tapauksessa tuotu yhden sitoumuksen alle.

Polun 1) valitsevat toimijat tekevät yhden sitoumuksen ja polun 2) valitsevat toimijat kaksi erillistä sitoumusta (sitoumus green deal -sopimukseen ja sitoumus elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, molemmat Sitoumus2050.fi -sivustolla). Kumman tahansa polun yritys valitsee, tulee sen täyttää green deal -sitoumuslomake kaikkien pyydettyjen tietojen osalta. Green deal -sitoumuslomake täytetään molempien polkujen osalta muuten samalla tavalla, paitsi toimenpiteitä sitoumukselle valittaessa.

Polun 1 valitsevat toimijat valitsevat sitoumukselleen tarjolla olevista toimenpiteistä vähintään vähimmäismäärän vaatimusten mukaisesti toimenpiteet, joiden toteuttamiseen se sitoutuu.

Polun 2 valitsevat toimijat valitsevat green deal -sitoumuslomakkeella tarjolla olevan toimenpiteen, jolla ne sitoutuvat valitsemaan varsinaiset (green deal sopimukseen liittyvät) toimenpiteensä täyttäessään elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen sitoumuslomakettaan. Samalla lomakkeella ne valitsevat lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyviä toimia.

Luotuasi oman ja organisaatiosi profiilin ja tehtyäsi sitoumuksenne Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevaan green deal -sopimukseen, näet tekemäsi sitoumuksen profiilissasi Omat sitoumukset -välilehdeltä ja pääset tarvittaessa täydentämään sitä. Tätä kautta tapahtuu myös sitoumuksen tulosten (julkiset tiedot) vuosittainen raportointi.

Taustatietoja

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal -sopimuksen tavoitteena on

  • ensisijaisesti vähentää kokonaan tai osittain muovista valmistettujen kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kappalemääräistä kulutusta kunnianhimoisesti ja pysyvästi ja
  • toissijaisesti tukea yhä vahvempaa kehitystä kohti käytetyn muovin määrän vähentämistä käytössä olevissa kokonaan tai osittain muovista valmistetuissa kertakäyttöisissä juomamukeissa ja tietyissä elintarvikepakkauksissa.

Sopimus pyrkii vähentämään muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten (yhdessä annospakkaukset) kulutuksesta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Green deal -sopimus koskee kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja pakkauksia, joihin pakataan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäviksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna suoraan pakkauksestaan ilman lisävalmistusta, kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä (vihannesten ja hedelmien peseminen, kuoriminen tai paloitteleminen ei ole lisävalmistusta).

Kyseisiin juomamukeihin ja elintarvikepakkauksiin pakattavat ruoka- ja juoma-annokset ovat kooltaan tarkoitettu pääsääntöisesti yhden hengen kerralla syötäviksi tai juotaviksi. Juomamukien ja elintarvikepakkausten kannet ovat oleellinen osa pakkausta ja niin ikään kulutuksen vähentämisen piirissä. Vähennettäviä tuotteita ovat esimerkiksi kartonkiset juomamukit, jotka on päällystetty muovipinnoitteella, muovia sisältävät kirsikkatomaattipakkaukset, kolmiovoileipäpakkaukset ja yksittäin myytävät jugurtti- ja rahkapurkit sekä muoviset pakkaukset, joihin pakataan kauppojen palvelutiskillä salaatteja tai ravintoloissa mukaan otettavia-annoksia. Myös loppuasiakkaille tyhjinä myytävät juomamukit ovat kulutuksen vähentämisen piirissä.

Muovilla tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ja komission 7.6.2021 julkaisemissa suuntaviivoissa täsmennettyä materiaalia.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö
Salla Koivusalo
erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh. +358 295 250 289


Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi