Tietoa Green dealista

 

Frivilliga Green deal-avtal främjar cirkulär ekonomi och bekämpning av klimatförändringar

 

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller exempelvis kommunsektorn. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling. Med hjälp av Green deal-avtal söker man lösningar som bland annat gör det möjligt att svara mot klimatutmaningar och främja cirkulär ekonomi i Finland. Genom avtalen kan man effektivisera genomförandet av lagstiftningen eller komplettera lagstiftningen. I avtalen kan man till exempel ställa upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger och på så sätt nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser.

Green deal-avtalen och tillhörande åtaganden utgör en del av det övergripande samhälleliga åtagande som Finlands kommission för hållbar utveckling har utformat. Det samhälleliga åtagandet utgör en tolkning av innebörden i hållbar utveckling. I det samhälleliga åtagandet fastställs de tillvägagångssätt och mål genom vilka den offentliga förvaltningen ska främja hållbar utveckling tillsammans med andra aktörer.

 

För Green deal-avtal har utformats särskilda kriterier

Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål som kan följas upp, och syftet är att dessa ska ha betydande inverkan på miljön och samhället. Med Green deal-avtal strävar man efter förhållandevis snabba resultat, och i avtalet kommer parterna överens om hur dessa ska följas upp. Avsikten med avtalen är att tillföra mervärde i förhållande till dagens situation. Avtalsparterna söker tillsammans efter nya lösningar och verksamhetsmodeller för att tackla specifika utmaningar. Vid beredningen av avtalen beaktas alltid den helhet som ett tema bildar, eftersom avtalet inte kan hindra att behövlig lagstiftning stiftas.

Avtal ingås inte med enskilda företag, utan den andra avtalsparten är till exempel en branschorganisation som representerar näringslivet eller en kommungrupp. Alla intresserade aktörer som är relevanta med tanke på avtalets tema har möjlighet att gå med i avtalet, förutsatt att de på ett trovärdigt sätt kan förbinda sig till målen och åtgärderna i avtalet.

 

Green deal-avtalen bereds i brett samarbete mellan olika avtalsparter

Green deal-avtalen kompletterar utbudet av statliga styrmedel och erbjuder en ny modell för samarbete mellan staten och andra aktörer. Till att börja med bör man tänka ut hur det önskade slutresultatet kan nås och om Green deal är det lämpligaste styrmedlet. Om man beslutar att fortsätta beredningen av Green deal-avtalet, utreder man först vilka samarbetspartner som är lämpligast och inleder avtalsförhandlingar med intresserade aktörer. Under avtalsförhandlingarna kommer parterna överens om avtalets mål, åtgärder som krävs för att nå målen, de olika avtalsparternas roller, uppföljningen av och rapporteringen om resultaten samt beredningen av eventuella ytterligare åtgärder. Enskilda företag förbinder sig att främja Green deal-avtalets mål och vidta de åtgärder som anges i avtalet genom att separat ingå ett åtagande inom ramen för avtalet. Information om avtalets effekter och resultat publiceras offentligt på webbplatsen Sitoumus2050.fi.

 

Flexibilitet och en lätt beredningsprocess fördelar med Green deal-avtal

Fördelen med Green deal-avtal är bland annat att beredningsprocessen ofta framskrider snabbare än i fråga om lagstiftning. Detta innebär att åtgärder kan vidtas genast efter att avtalsförhandlingarna har avslutats och avtalet undertecknats. Avtalsförhandlingarna möjliggör en stark ömsesidig växelverkan mellan avtalsparterna och stärker parternas engagemang för genomförandet av åtgärderna i avtalet. Green deal-avtalsmodellen möjliggör en dialog mellan de olika parterna och bidrar på så sätt till framtagandet av nya och innovativa lösningar som kan genomföras också på kort sikt.

En annan fördel med Green deal-avtal är att man inte på samma sätt som i lagstiftningen mycket noggrant behöver avgränsa de behövliga åtgärderna. Avtalet möjliggör större flexibilitet i fråga om genomförandet av åtgärderna. Det är också möjligt att flexibelt se över och uppdatera avtalets mål och åtgärder under avtalsperioden, till exempel i enlighet med förändringar i omvärlden eller andra behov. Om det ser ut att avtalet inte ger önskat resultat, är det alltid möjligt att överväga alternativa styrmedel.

Green deal-avtal är ett bra styrmedel till exempel när ändringar i EU-direktiv möjliggör frivilliga avtal, när det är möjligt att tydligt avgränsa avtalet till vissa mål och åtgärder och när alla avtalsparter har ett starkt intresse att främja en specifik fråga genom avtalet. Styrmedlens lämplighet måste dock alltid bedömas från fall till fall. I bästa fall får de deltagande företagen genom sin förbindelse till avtalet möjlighet att vidta behövliga åtgärder på ett sätt som bäst lämpar sig för företagets verksamhet. Företagen kan vara föregångare i sin bransch och visa väg för hela sektorn.

 

Hur kan företag gå med i ett Green Deal-avtal?

Företagen förbinder sig att främja de mål och vidta de åtgärder beträffande dessa som presenteras i Green deal-avtalen genom att på webbplatsen Sitoumus2050.fi ingå ett åtagande som godkänts av ett ministerium. I sina åtaganden fastställer företagen egna mål och åtgärder enligt den bransch som de är verksamma i. Också föreningar som inte är avtalsparter kan i vissa fall ingå ett åtagande inom ramen för ett Green deal-avtal. Du kan ingå ett avtalsspecifikt åtagande via fliken Ingå ett åtagande.

 

Har du frågor om Green deal-avtal?

Salla Koivusalo

Miljöministeriet

salla.koivusalo@gov.fi