Työkoneala

Työkonealan green deal -sopimus

Lokakuussa 2019 ympäristöministeriö solmi yhdessä Teknisen Kaupan Liitto ry:n kanssa työkonealan green deal -sopimuksen, eli vapaaehtoisen sopimuksen päästöjen vähentämisestä alalla. Sopimus kannustaa alaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimukseen pääset tutustumaan tarkemmin oheisen linkin kautta.

OHJEET SITOUMUKSEN TEKEMISEKSI >> 


Ajankohtaista

Ympäristöministeriö on julkaissut Työkonealan green deal -sopimuksen väliarvioinnin 10/2019-12/2022. Tutustu arviontiraportin tiivistelmään >>

 

Sopimus tukee Suomen taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Työkoneet muodostavat laajan ja monimuotoisen joukon tieliikenteen ulkopuolella olevia koneita, jotka on suunniteltu erilaisiin työsovelluksiin. Kaikkien työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu osuus Suomen päästökaupan ulkopuolisten sektorien, eli niin sanotun taakanjakosektorin, päästöistä oli vuonna 2018 noin kahdeksan prosenttia.

Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä. Sopimus koskee koko työkonealaa, mutta alkuvaiheessa siinä painotetaan erityisesti tiettyjä työkonetyyppejä: vastapainotrukkeja, pyöräkuormaajia ja nostimia, joiden päästöt edustavat noin neljäsosaa työkoneiden kokonaispäästöistä. Sopimuksella pyritään:

 • edistämään täyssähkökäyttöisten vastapainotrukkien yleistymistä siten, että niiden osuus vuosittain toimitetuista vastapainotrukeista kasvaa vähintään 65 prosenttiin vuoden 2022 loppuun mennessä ja vähintään 70 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä;
 • edistämään täyssähkökäyttöisten nostinten yleistymistä siten, että niiden osuus vuokrakalustosta kasvaa vähintään 80 prosenttiin vuoden 2022 loppuun mennessä ja vähintään 90 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä;
 • edistämään täyssähkökäyttöisten pyöräkuormaajien yleistymistä siten, että niiden osuus vuosittain toimitetuista pyöräkuormaajista kasvaa vähintään 5 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä; ja
 • kannustamaan vähentämään työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä muilla sopimukseen sisältyvillä toimenpiteillä (esimerkiksi osaamisen kehittäminen asiakastoimialoilla).

Sopimukseen voidaan jatkossa liittää muitakin erikseen seurattavia työkonetyyppejä. Sopimukseen voi myös liittyä muiden työkonetyyppien aloilla toimivia yrityksiä sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Ne voivat itse asettaa omat tavoitteensa sähköistämiselle ja vähäpäästöisyydelle.

Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet monipuolisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:

 • kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen;
 • tuottaa julkisille hankintaorganisaatioille sekä muille työkoneita käyttäville tahoille suunnattua viestintää esimerkiksi tarjolla olevista täyssähkökäyttöisistä ja muista vähäpäästöisistä työkoneista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista;
 • tuottaa mahdollisuuksien mukaan päästölaskennan tukimateriaaleja ja ohjeistusta, joiden avulla yritykset voivat esittää asiakkailleen tietoa työkoneiden energiatehokkuudesta ja päästöistä;
 • jäsenistönsä edustajana edistää yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä liittyen työkoneiden aiheuttamien päästöjen vähentämiseen julkisissa hankinnoissa osana sopimuksen teemoja koskevia ministeriön julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä;
 • koordinoi ministeriön toimeksiannosta sopimuksen tavoitteita edistävän koulutuskokonaisuuden suunnittelua, valmistelua ja toteutusta yhdessä ministeriön kanssa;
 • kartoittaa vuosittain markkinoiden tarjonnan kehittymistä täyssähköisissä ja muissa vähäpäästöisissä työkonetyypeissä, jotta voidaan arvioida mahdollisuudet uusien työkonetyyppien sisällyttämiseksi sopimuksen määrällisiin tavoitteisiin sekä tarve asetettujen tavoitteiden päivittämiselle pitäen samalla sopimuksen johtoryhmän ajan tasalla kansainvälisen kehityksen osalta;
 • osallistuu aktiivisesti kansallisen työkoneiden päästöjen laskentamallin kehittämiseen;
 • raportoi tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, sekä toimialakohtaisista tuloksista ministeriölle; ja
 • osallistuu tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen ministeriön kanssa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriö toimialansa puitteissa sekä käytettävissään olevin keinoin ja resurssein:

 • selvittää ja edistää erilaisia työkoneiden päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä;
 • toimii sopimuksen tavoitteita edistävän koulutuskokonaisuuden pääasiallisena rahoittajana sekä koordinoi erillisen toimeksiannon kautta yhdessä yhdistyksen kanssa koulutuskokonaisuuden valmistelua, suunnittelua ja toteutusta;
 • edistää työkoneisiin liittyvien ympäristö- ja muiden sopimuksen tavoitteita tukevien kriteerien huomioonottamista julkisissa hankinnoissa (osana ministeriön julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä);
 • edistää julkisiin hankintoihin liittyvää yhteistyötä kuntien ja yritysten välillä uusien toimintamallien ja ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseksi ja käyttöön ottamiseksi (osana ministeriön julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä);
 • kartoittaa työkoneiden päästöjä vähentävien varusteiden käytön valvonnan nykytilaa ja tehostamismahdollisuuksia;
 • vahvistaa työkoneiden päästöihin liittyvää tietopohjaa rahoittamalla ja vastaamalla kansallisen työkoneiden päästöjen laskentamallin kehittämisestä laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa;
 • selvittää uusia kannustavia toimintatapoja täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden käytön edistämiseksi;
 • sitoutuu seuraamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja laatimaan yhteenvedot sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuneiden yritysten toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista; ja
 • arvioi tarvetta sopimuksen täydentämiselle, päättää tarvittaessa sopimuksen täydentämisen käynnistämisestä, sekä osallistuu tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen yhdistyksen kanssa.

Yritykset voivat valita toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

Sopimuksessa on määritelty ylätason toimenpiteet yrityksille. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä esitellään valittavissa olevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet.

Edistääkseen edellä kuvattujen tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamista yritykset toteuttavat seuraavista asiakokonaisuuksista (toimenpiteistä) yhteensä vähintään kolme toimenpidettä, jotka liittyvät yrityksen toimintaan:

Seuraavista toimenpiteistä valitaan vähintään kaksi:

 • asettaa kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet täyssähkökäyttöisten työkoneiden osuudelle työkonetyypeittäin ja seuraa tavoitteiden saavuttamista;
 • tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtona täyssähkökäyttöisiä tai muita vähäpäästöisiä työkoneita aina kun niitä on saatavilla;
 • tuottaa ja jakaa asiakkailleen tietoa työkoneiden energiatehokkuudesta ja päästöistä esimerkiksi sisällyttämällä energiatehokkuus- ja päästötietoja sekä eri käyttövoimien päästövertailun tekemiinsä tarjouksiin;

Seuraavista toimenpiteistä valitaan lisäksi vähintään se määrä, jolla kolmen toimenpiteen minimikriteeri täyttyy:

 • järjestää asiakkailleen sopimuksen puitteissa laaditun koulutuskokonaisuuden mukaista koulutusta;
 • antaa asiakkailleen tietoa biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksista työkoneissa;
 • edistää työkoneiden latauspisteiden yleistymistä käytettävissään olevin keinoin (esimerkiksi tarjoamalla asiaan liittyvää ohjeistusta ja tietoa); tai
 • osallistuu kiertotaloutta edistävän tiedon jakamiseen (esimerkiksi tarve käyttöasteiden nostamiselle sekä osien uudelleenkäytölle).

Mikäli yrityksen tarjonnassa ei ole varsinaisia työkoneita, vaan se tarjoaa pelkkiä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja, voi yritys valita sitoumukseensa kolme toimenpidettä kaikista tarjolla olevista toimenpiteistä. Lisäksi yritykset voivat toteuttaa muita toimenpiteitä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden käytön edistämiseksi ja työkoneiden päästöjen vähentämiseksi.

Sopimukseen voi tehdä sitoumuksia Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet työkonealan green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin pääset mukaan työkonealan green deal -sopimukseen >> 

Tästä näet listan sopimuksen toimenpiteistä ja mittareista >>

 

Kysyttävää sitoumuksen tekemisestä?

Juha Ala-Hiiro
Johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto ry
+358 40 197 3414

juha.ala-hiiro@tekninen.fi

 

Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi