Samhälleligt åtagande – en strategi och ett unikt verktyg

Tillsammans mot en hållbarare framtid

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är en nationell strategi som utarbetats av Finlands kommission för hållbar utveckling och samtidigt ett konkret verktyg. Det är en gemensam långsiktig målbild för framtidens Finland.

I det samhälleliga åtagandet anges tillvägagångssätten och målen för att möjliggöra ett gott liv nu och för kommande generationer. Visionen för det samhälleliga åtagandet är ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett centralt verktyg när det gäller att uppfylla de mål som satts upp i den globala handlingsplanen för hållbar utveckling, Agenda 2030, i Finland.

 

Åtgärdsåtagandena en konkret metod för att främja hållbar utveckling

Den hållbara utvecklingens innehåll definieras genom praktiska åtgärder. Organisationer, företag och enskilda personer kan bidra till att de gemensamma målen uppnås genom att ingå ett konkret åtgärdsåtagande för hållbar utveckling. Åtagandena ingås i webbtjänsten sitoumus2050.fi.

De ingångna åtagandena för samman företag, aktörer i det civila samhället och den offentliga sektorn på ett unikt sätt. Idén är enkel: konkreta handlingar som ger mätbara resultat.

Genom åtgärdsåtagandena förbinder sig aktörerna att bidra till att de mål som anges i det samhälleliga åtagandet uppfylls. Syftet med åtgärdsåtagandena är att under de följande 5–10 åren åstadkomma konkreta åtgärder, förändringar i tillvägagångssätten och innovativa försök som främjar de gemensamt överenskomna målen.

Den som ingår ett åtagande ska sätta upp mål för sitt åtagande och slå fast mätare och en tidtabell för målen. Åtagandet ska vara nyskapande, mätbart och följa principerna för hållbar utveckling. Det kan ta fasta på ett eller flera av de åtta målen för det samhälleliga åtagandet. De mål som satts upp för det samhälleliga åtagandet innefattar alla 17 huvudmål i handlingsplanen Agenda 2030.

Förutom ett åtgärdsåtagande kan en aktör också ingå ett Green deal- eller näringsåtagande. Läs mer om Green deal-åtaganden här och om näringsåtaganden här.

Här ser du vilka kriterier som gäller för åtgärdsåtagandena.

Här kan du läsa det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling som helhet.

 

Åtgärdsåtagandet ger fördelar

Ett åtagande ger de involverade aktörerna många fördelar. Ett målinriktat och mätbart åtgärdsåtagande är ett bra verktyg för t.ex. företag eller sammanslutningar som vill utveckla sin egen verksamhet.

 

År 2017 lät statsrådet inom ramen för ett utrednings- och forskningsprojekt utvärdera hur effektivt åtgärdsåtagandet för hållbar utveckling är som verktyg. I utredningen konstaterades att åtagandet är ett ypperligt sätt att främja hållbar utveckling.

En enkät bland dem som ingått ett åtgärdsåtagande visar följande:

  • 97 % anser att åtagandet främjar hållbar utveckling i deras egen verksamhet
  • 92 % menar att åtagandet hjälper dem att vara en föregångare inom den egna branschen
  • 89 % säger att åtagandet bidrar till ett gott rykte
  • 77 % upplever att åtagandet gör det lättare att bygga nätverk
  • 81 % anser att åtagandet gynnar marknadsföringen

 

 

 

Sitoumuksen hyödyt

 

Toimenpidesitoumus tuo hyötyjä 

 

Sitoumus tuo monia hyötyjä mukava oleville toimijoille. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus -työkalun toimivuutta arvioitiin vuonna 2017 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena. Selvityksessä todettiin, että sitoumus on oiva tapa edistää kestävää kehitystä.

 

Kyselyyn vastanneista toimenpidesitoumuksen tehneistä tahoista

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin

 

Lue lisää selvityksestä täältä >