Tietoa Green dealista

Vapaaehtoiset green deal -sopimukset edistämässä ympäristötavoitteita

 

Green deal -sopimus on ohjauskeino valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. 

Green deal -sopimus on määräaikainen sopimus, jonka avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Sopimus tehdään valtion ja elinkeinoelämän välillä tai julkisen sektorin, kuten kuntien ja virastojen kanssa. Green deal -sopimukset tuovat yhteen tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamisessa. 

Nykylainsäädännön toimeenpanoa voidaan tehostaa tai täydentää green deal -sopimusten avulla. Niissä voidaan myös asettaa lainsäädäntöä tiukempia tavoitteita ja saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Sopimukset tarjoavat lainsäädäntöä joustavamman toimintamallin etsiä tehokkaimpia, toimivimpia, ajankohtaisimpia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimuksiin toivotaan mukaan lisää uusia toimijoita tekemällä oman sitoumuksena. Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yhteiskuntasitoumus on tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Siinä sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista, joilla julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää kestävää kehitystä.

Green deal -sopimuksia on laadittu seuraavista teemoista:


Ajankohtaista

Green deal foorumi 17.9.2024
Ympäristöministeriö järjestää vuosittaisen green deal –sopimusten foorumin 17.9.2024 Mariankatu 9:ssä. Tilaisuudessa esitellään kaikkien 10 sopimuksen tulokset sekä kuullaan sitoumuksen tehneiden yritysten ja kuntien kokemuksia. Tilaisuudessa kerrotaan myös uudesta kiertotalouden strategisesta green deal sitoumuksesta, johon kaikilla toimijoilla on mahdollisuus tehdä oma tai tietyn toimijajoukon kanssa yhteinen pitkän aikavälin sitoumus vuoteen 2035. Ilmoittaudu tilaisuuteen >>


Green deal -sopimuksille on kehitetty oma kriteeristönsä

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattavissa oleviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimusten tavoitteena on saavuttaa ympäristöllistä lisäarvoa, jota ei muutoin olisi saavutettavissa. Sopimusosapuolet etsivät yhdessä uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valitun haasteen ratkaisemiseksi. Sopimuksia valmisteltaessa tarkastellaan aina kokonaisuutta aihepiirin ympärillä, sillä sopimus ei voi estää tarvittavan lainsäädännön säätämistä. Sopimuksia ei laadita yksittäisen yrityksen kanssa, vaan toisena sopimuskumppanina toimivat esimerkiksi elinkeinoelämää edustavat toimialajärjestöt ja kuntaryhmittymät.

Sopimuksiin osallistuminen on avointa kaikille kiinnostuneille sopimuksen aihepiirin kannalta relevanteille tahoille, kunhan toimijat pystyvät uskottavasti sitoutumaan sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Green deal -sopimukset valmistellaan laajassa yhteistyössä eri sopimusosapuolten kesken 

Green deal -sopimukset täydentävät valtion ohjauskeinojen valikoimaa ja tarjoavat uudentyyppisen lähestymistavan valtion ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Aluksi tarkastellaan, millä tavoin haluttu lopputulos on mahdollista saavuttaa ja onko vapaaehtoinen sopimus ohjauskeinona sopivin. Mikäli päädytään jatkamaan green deal -sopimuksen valmistelua, kartoitetaan ensin sopivimmat yhteistyötahot ja käynnistetään varsinaiset sopimusneuvottelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Sopimusneuvottelujen aikana sovitaan sopimuksen tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavista toimenpiteistä, eri sopimuskumppanien roolista, saavutettujen tulosten raportoinnista ja seurannasta, sekä arvioinneista ja mahdollisten lisätoimenpiteiden valmistelusta. 

Sopimusten seuranta, tulokset ja arviointi

Sopimuksen vaikuttavuudesta ja saavutetuista tuloksista sekä arvioinneista viestitään julkisesti Sitoumus2050 -sivustolla. Yksittäinen toimija sitoutuu edistämään sopimuksen tavoitteita ja toteuttamaan sopimuksessa määriteltyjä toimenpiteitä tekemällä erillisen sitoumuksen green deal -sopimukseen. Vuosittain huhtikuussa toimijat raportoivat tekemistään toimenpiteistä sitoumus2050-sivuston kautta. Jokaista sopimusta ohjaa sopimusosapuolista koostuva ohjausryhmä, joka arvioi edistymistä. Green deal –sopimuksia myös arvioidaan väli- ja loppuarvioinneilla, joiden tulokset julkaistaan Sitoumus2050-sivustolla.

Green deal -sopimusten etuna joustavuus ja yhteistyö

Sopimusmalli mahdollistaa keskustelun eri osapuolten välillä tavalla, jolla haasteisiin voidaan löytää täysin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, ja jotka ovat myös toteutettavissa lyhyelläkin aikavälillä. Sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä on myös mahdollista tarkistaa ja päivittää sopimuskauden aikana esimerkiksi muuttuneen toimintaympäristön tai muiden tarpeiden mukaisesti. Mikäli näyttää siltä, ettei sopimuksella päästä toivottuihin tuloksiin, on aina mahdollista harkita vaihtoehtoisia ohjauskeinoja.

Green deal -sopimus on hyvä ohjauskeino esimerkiksi silloin, kun EU:n direktiivimuutokset mahdollistavat vapaaehtoisen sopimisen, sopimus on mahdollista rajata selkeästi tiettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja lisäksi kaikilla sopimusosapuolilla on vahva kiinnostus lähteä edistämään asioita sopimuksen avulla. Arviointi ohjauskeinon sopivuudesta on kuitenkin aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Parhaimmillaan sopimukseen sitoutuminen luo mukana oleville toimijoille mahdollisuuden toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet omaan toimintaan parhaiten soveltuvalla tavalla. Toimijat voivat olla alansa edelläkävijöitä ja viitoittaa tietä koko toimialalle.

Miten yritykset, kunnat tai virastot pääsevät mukaan green deal -sopimukseen?

Toimijat sitoutuvat green deal -sopimusten tavoitteiden edistämiseen ja sopimuksissa esitettyihin, niitä koskeviin toimenpiteisiin tekemällä ministeriön hyväksymän sitoumuksen Sitoumus2050.fi -sivustolla. Toimijat määrittelevät sitoumuksessaan omat vapaaehtoiset tavoitteensa ja toimenpiteensä toimialan mukaan. Jokaisessa sopimuksessa on myös pakolliset tavoitteet ja toimenpiteet.

Myös muut kuin sopijaosapuolena olevat yhdistykset voivat tapauskohtaisesti tehdä sitoumuksensa green deal -sopimukseen. Sopimuskohtaista sitoumusta pääset tekemään Tee sitoumus -välilehden kautta.
 

Katso päivittyvästä listasta kaikki tehdyt green deal -sitoumukset ja sopimukset >>
 

Kysy lisää green deal -sopimuksista?

Salla Koivusalo
Ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi

 


 


Kuva: Mikael Ahlfors